Algemene Leden Vergadering 2020

Datum 5 oktober, Locatie en tijd volgen nog

1. Vaststellen van de agenda
2. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 juni 2019
3. Bestuursmededelingen
4. Secretarieel jaarverslag 2019
     a. Commissie presentaties
5. Financieel jaarverslag 2019
     a. Verslag kascommissie
6. Financiën
     a. Begroting 2020, 2021 en 2022
7. Samenstelling kascommissie 2020
8. Samenstelling bestuur
9. Rondvraag
10. Sluiting

X